Polityka prywatności

Wstęp


Dążąc do uzyskania pełnej transparentności naszych działań na stronie www przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje na temat zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych.


Informacje szczegółowe


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest: Tomasz Dunowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Communication Experts Tomasz Dunowski w Kętrzynie, ul. Krótka 1, 11-400 Kętrzyn, NIP: 845-18-58-315, REGON: 147-316-255 (dalej: „Communication Experts” lub „Administrator danych”)


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail kontakt@anava.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 694-033-533.


Co to są dane osobowe?


Dane osobowe są to wszystkie informacje, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację np. imię, nazwisko, numer telefonu, dane o lokalizacji. Natomiast przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie lub niszczenie.


Jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych?


Przesłanie przez Państwa wiadomości do Communication Experts za pomocą formularza kontaktowego czy poczty elektronicznej, a także zapisując się na newsletter lub zakładając konto w naszym Sklepie przekazują nam Państwo swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail jako adresu nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo przesłać również inne dane osobowe np. imię i nazwisko, stanowisko pracy, nazwę firmy czy telefon kontaktowy.
Dokonując zakupów w naszym Sklepie podają zaś Państwo takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon kontaktowy, ew. dane niezbędne do wystawienia faktury.


Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z nami, zapisać się na newsletter lub utworzyć konto w Sklepie, a w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.


Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne?


Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?


Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator danych ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.
W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Communication Experts przetwarza jako Administrator danych mogą być jego kontrahenci, czyli podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta, m.in. osoby, które świadczą na jego rzecz usługi hostingowe, usługi obsługi płatności on-line, usługi związane ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz infrastruktury informatycznej, podmioty zapewniające obsługę księgową, kadrową, prawną a także pracownicy Administratora danych.
Państwa dane osobowe mogą także zostać przekazane organom państwowym, na ich żądanie, jeśli uprawnione są do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W oparciu o jakiekolwiek Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Jakie są podstawy prawe i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?


W przypadku przesłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza lub też poczty elektronicznej, a także zakładając konto w naszym Sklepie Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: nawiązania kontaktu/ prowadzenia korespondencji z Państwem/ utworzenia i obsługi konta w sklepie, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
W przypadku dokonywania zakupów w naszym Sklepie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego na nim ciążącego np. obowiązku fakturowania/księgowania, podstawami prawnymi przetwarzania danych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust.1 lit. c RODO.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w celu przesyłania materiałów marketingowych), dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z zakresu udzielonej zgody, a podstawą prawną przetwarzania przez Communicatin Experts danych osobowych jest Państwa zgoda- zgodnie z przepisem art. 6 ust 1. lit. a RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu/korzystaniu z usług Sklepu lub realizacji umowy sprzedaży jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych np. w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?


Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Communication Experts. Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Communication Experts przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy dane osobowe przetwarzane są do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;
2) w przypadku, gdy Communicatin Experts przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
3) w przypadku, gdy Communicatin Experts przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (np. w celu przesyłania materiałów marketingowych lub zapisywania danych w plikach cookie), okres przetwarzania trwa do momentu odwołania przez Państwa tej zgody.


Jakie macie Państwo uprawnienia?


W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. W każdej chwili mogą Państwo skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem);
b. Możecie Państwo także żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
c. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu lub wycofaniu zgody nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych (chyba, że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania), jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług przez Communication Expert w całości lub części;
d. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Newsletter

Zapisz sie do naszego newslettera i bądź zawsze na bieżąco!

Konto użytkownika

Załóż konto, aby być na bieżąco z naszą ofertą. Poinformujemy cię o nowościach i aktualnych promocjach

Zaloguj się Zarejestruj się